menumenu
menu
WIZY

 

W Biurze Podróży „Mazur –Tourist” w Olsztynie mogą Państwo załatwić szybko wszystkie formalności związane z otrzymaniem wizy do Federacji Rosyjskiej i na Białoruś.


A. WIZY DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ

I. Rodzaje wiz:

 • Wiza turystyczna 1-krotna lub 2-krotna do 30 dni jest wydawana na podstawie voucheru.
 • Wiza biznesowa (służbowa) 1-krotna, 2-krotna lub wielokrotna na 30, 90, 180 lub 365 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia Departamentu Federalnych Służb Migracyjnych FR (Приглашения Управления Федеральной Миграционной Службы России). Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi).
 • Wiza biznesowa (służbowa) 1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od rosyjskiej firmy-partnera. Wymagany jest oryginał zaproszenia na papierze firmowym firmy rosyjskiej zgodny ze wzorem wymaganym przez Konsulat FR w Gdańsku .
  Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych.
 • Wiza prywatna 1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od obywatela Rosji, zaproszenie wystawia Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR (Управление Федеральной Миграционной Службы России). Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi).
 • Wiza dla kierowcy 1-krotna do 30 dni, 2-krotna do 90 dni lub wielokrotna do 365 dni jest wydawana na podstawie następujących dokumentów:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (np. z ZMPD);
  • ksero umowy o pracy;
  • ksero licencji firmy;
  • ksero poprzedniej wizy «водитель» (w przypadku wizy wielokrotnej).
   Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych.
 • Wiza tranzytowa 1-krotna lub 2-krotna jest wydawana na podstawie kserokopii wizy docelowej (jeżeli taka wiza jest wymagana) lub kserokopii biletu. Wiza tranzytowa umożliwia tranzyt przez terytorium Rosji w ciągu 10 dni w każdą stronę.
  Uwaga! Konsulat FR w Gdańsku odmawia wydania wiz tranzytowych przez obwód Kaliningradzki. Mazur-Tourist” proponuje w takich przypadkach wyrobienie wizy turystycznej 1- lub 2-krotnej w cenie specjalnej.
 • Wiza do obwodu Kaliningradzkiego: od dnia 01.06.2007 jest wydawana zgodnie z wymogami dotyczącymi wizy do Rosji (np. jak do Moskwy).


Uwaga! Wiza wielokrotna jest wydawana tylko osobom, które wcześniej już posiadały wizę do Rosji (dlatego w konsulacie trzeba przedstawić kserokopię poprzedniej wizy).

 


II. Wymagane dokumenty dla uzyskania wizy do Federacji Rosyjskiej:

 • paszport ważny minimum 3 miesiące od daty zakończenia wizy;
 • wniosek wizowy z nagłówkiem „Konsulat FR w Gdańsku na każdą osobę posiadającą paszport ,łącznie z dziećmi / wniosek można otrzymać w naszym biurze
 • 1 aktualne zdjęcie o wymiarach 3 x 4 cm /wyłącznie kolorowe/
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej;/ polisę można nabyć za naszym pośrednictwem/
 • kserokopia poprzedniej wizy (w przypadku wizy wielokrotnej).
 • Oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydany przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR - wydział wiz i rejestracji cudzoziemców) - do otrzymania zwykłej wizy. /biuro Mazur-Tourist pośredniczy przy uzyskaniu takiego zaproszenia/
 • Umowę dotycząca świadczenia usług turystycznych(voucher turystyczny) i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego . Voucher mogą wystawiać tylko rosyjskie firmy turystyczne oraz hotele, które zarejestrowały się w MSZ FR i otrzymały tzw.„reference number„/ biuro Mazur-Tourist pośredniczy przy uzyskaniu takiego dokumentu
  WAŻNE: Do zamówienia zaproszenia niezbędny jest skan pierwszej strony paszportu oraz wypełniony poniższy formularz.
1
Nazwisko i imiona
 
2
Termin wizy
 
 
3
Rodzaj wizy
/zaznaczyć odpowiedni rodzaj/
1,       2,      wielokrotna
do   30,       90,       180,      365    dni
4
 
Adres stałego zameldowania
 
 
5
Nazwa zakładu pracy
 
 
6
Adres zakładu pracy
 
 
7
Telefon do pracy
 
8
Stanowisko (handlowe)
 
9
Miasta w Rosji (do 5 miast)
 
 

 
III. Koszt wizowania do Federacji Rosyjskiej, obejmuje:

 1. opłatę za voucher (zaproszenie jeżeli nie posiada się takich dokumentów)
 2. opłatę za pośrednictwo biura
 3. opłatę za wizę;
 • dla państw członkowskich UE (oprócz obywateli Danii, Irlandii, W. Brytanii i Irlandii P.) wynosi:
  • 151 zł – tryb zwykły
  • 302 zł– express, dotyczy wniosków złożonych w okresie do trzech dni roboczych przed planowaną podróżą (data otwarcia wizy)
 • dla obywateli Danii, Irlandii, W. Brytanii i Irlandii P. i innych państw spoza UE :

Express
1+1 dzień
2+1 dzień
3+1 dzień
4+1 dzień
5+1 dzień
1 h
PON - WT
PON - ŚR
PON – CZW
PON - PT
PON - PON
486 zł
259 zł
195 zł
130 zł
65 zł
32 zł

Dla obcokrajowców wiza jest wydawana tylko na podstawie Karty Pobytu lub meldunku w Polsce.

UWAGA: W przypadku wymiany Kulturalnej, sportowej istnieje możliwość uzyskania wizy bezpłatnej po przedstawieniu stosownych dokumentów, ale wszystko jest uzależnione od decyzji Konsulatu

 

 • Opłata za wizy pobierana jest wraz ze złożeniem dokumentów. Opłata jest przyjmowana w PLN. W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi. Konsulat ma prawo do odmowy wydania wizy bez podania przyczynyZa sprostowanie błędów w wizie, wynikających nie z winy konsulatu pobierana jest dodatkowa opłata.
 • Wymogi dotyczące dokumentów i opłat mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

 1. Koszt ubezpieczenia, ( do otrzymania wizy jest wymagana polisa ubezpieczeniowa na min. 30 tys. €, obejmująca okres ważności wizy). Koszt ubezpieczenia półrocznego wynosi 50 €, rocznego - 77 €)
 • Do 7 dni 19 zł
 • Do 14 dni 33 zł
 • 14 do 30 dni 60 złotych
 • wiza roczna 198 złotych

WAŻNE : Rejestracja w Rosji

Zgodnie z obowiązującymi w Rosji przepisami, każdy obcokrajowiec podlega obowiązkowi rejestracji.
Przy przekroczeniu granicy każdy otrzymuje od rosyjskiego celnika KARTĘ MIGRACYJNĄ, która jest niezbędna do zakwaterowania w hotelu i dokonania rejestracji.


Rejestracji należy dokonać w ciągu 72 godzin (w ciągu 3 dni roboczych) od momentu przekroczenia granicy.
W przypadku zamieszkania w hotelu, sanatorium, domu wczasowym, pensjonacie, ośrodku dla młodzieży, na kempingu, lub w bazie turystycznej ta instytucja ma obowiązek dokonać rejestracji.

W następujących przypadkach :

 • posiadania wizy biznesowej, jeżeli siedziba firmy, która wystawiła zaproszenie nie znajduje się w miejscowości pobytu,
 • posiadania wizy turystycznej,
 • zamieszkania u osoby prywatnej,

Rejestracji można dokonać na poczcie w całym kraju, wysyłając listem zawiadomienie do Federalnych Służb Migracyjnych. Do tego potrzebne są kserokopie pierwszej strony paszportu, wizy i karty migracyjnej.


Na poczcie trzeba wypełnić w dwóch egzemplarzach druk migracyjnego powiadomienia, który można kupić na poczcie lub pobrać na www.fmsrf.ru/news.asp?id=51 i złożyć go w okienku u pracownika poczty, zapłacić za usługę, otrzymać pokwitowanie przesyłki i odcinek powiadomienia z pieczątką poczty (data złożenia).


Przebywając w kilku miejscowościach na terenie Rosji, rejestrację trzeba zrobić w każdej z nich.


Przed wyjazdem z Rosji koniecznie trzeba oddać na poczcie odcinek powiadomienia migracyjnego. Dane te zostaną przekazywane do ogólnego rejestru celników.


Nie zastosowanie się do powyższego przepisu powoduje deportację i karę.


B. WIZY NA BIAŁORUŚ

I. Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2008 roku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Białoruś wyłącznie na podstawie wiz tranzytowych.


II. Czas oczekiwania na wizę, w trybie:

 • normalnym – 5 dni roboczych
 • ekspresowym – 48 godzin

III. Dokumenty wymagane niezależnie od celu pobytu:

 • wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem;
 • jedno kolorowe zdjęcie 3 х 4 cm - nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej;
 • paszport. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny, co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony;
 • ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa, lub innych firm białoruskich. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy;
 • jeżeli wnioskodawcą jest osoba niepełnoletnia wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;
 • wiza tranzytowa może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi.


IV. DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE, celem otrzymania:

 1. jednokrotnej lub dwukrotnej wizy z okresem ważności do 30 dni t:
 • wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem;
 • jedno kolorowe zdjęcie 3 х 4 cm - nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej;
 • paszport. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony;
 • ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa, lub innych firm białoruskich. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.
 1. wizy tranzytowej:
 • ważną wizę do państwa docelowego, oraz jej ksero
 • kopię biletu lotniczego lub kolejowego
 • podanie od firmy (dla kierowców)
 1. wizy wielokrotnej długo terminowej dla kierowców:
 • list na blankiecie firmowym adresowany do Wydziału Konsularnego Ambasady z prośba o wydanie wiz rocznych dla wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców przedsiębiorstwa „ ... ” według załączonej listy (imię i nazwisko)
 • podanie ZMPD
 • ksero licencji
 • ubezpieczenie
 1. prywatnej wizy krótkoterminowej i długoterminowej dla wielokrotnego przekroczenia granicy:
 • zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd paszportowy.
 1. służbowej wizy krótkoterminowej dla wielokrotnego przekroczenia granicy :
 • podanie od firmy białoruskiej
 • kontrakt


Ważne:

 • Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień
 • Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowana podróżą.
 • Wydział Konsularny nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu faksem, poczta lub poczta elektroniczna.